POLITIKA PRIVATNOSTI

Office Address

Address: Fužinska 2,
10110 Zagreb, Croatia

UVOD

Hrvoje dizajn d.o.o. pridaje osobitu pažnju zaštiti osobnih podataka i privatnosti (dalje: zaštita privatnosti) svojih korisnika u skladu sa važećim propisima i najboljom europskom praksom. Zaštita privatnosti korisnika Hrvoje dizajna d.o.o. važan je element u oblikovanju svake naše usluge.

Ovom politikom privatnosti (dalje: Politika) Hrvoje dizajn d.o.o. želi svojim korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u okviru usluga koje nudi.

Politikom se ne umanjuju prava niti uspostavljaju obveze korisnika u odnosu na obradu osobnih podataka, a koje korisnici imaju temeljem važećih propisa i mogućih ugovornih odredbi o zaštiti osobnih podataka. Politika je jednostrani pravno obvezujući akt Hrvoje dizajna d.o.o..

 1. PODRUČJE PRIMJENE

Ova Politika odnosi se na korisnike usluga Hrvoje dizajna d.o.o. odnosno na sve osobe čije osobne podatke Hrvoje dizajn d.o.o. prikuplja, koristi ili na drugi način obrađuje.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator; ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju nad osobnim podacima bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Politika se primjenjuje na sve usluge Hrvoje dizajna d.o.o. koje uključuju aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima je Hrvoje dizajn d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka)

U slučaju kad je Hrvoje dizajn d.o.o. izvršitelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka poštivat ćemo dodatno i politiku privatnosti koju definira voditelj obrade.

U postupanjima Hrvoje dizajn d.o.o., ali i postupanjima korisnika, potrebno je razlikovati situacije u kojima je Hrvoje dizajn d.o.o. voditelj obrade od situacija u kojima je Hrvoje dizajn d.o.o. izvršitelj obrade osobnih podataka.

 1. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
 •  Povjerenje

Hrvoje dizajn d.o.o. želi biti pouzdan partner korisnicima u zaštiti njihove privatnosti i opravdati ukazano povjerenje. Hrvoje dizajn d.o.o. će stoga omogućiti korisnicima da ostvaruju sva prava koja im daje Opća uredba o zaštiti podataka.

 • Zakonitost i najbolja praksa

Pri obradi osobnih podataka Hrvoje dizajn d.o.o. postupa u skladu s pozitivnim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, ali i povrh toga uvijek nastoji primjenjivati najbolju europsku praksu.

 • Ograničena svrha obrade

Osobne podatke Hrvoje dizajn d.o.o. prikuplja i obrađuje samo za određenu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

 • Smanjenje količine podataka

Hrvoje dizajn d.o.o. koristi samo one osobne podatke koji su primjereni i nužni za postizanje određene svrhe.

 • Obrada u neimenovanom obliku

Hrvoje dizajn d.o.o. će nastojati, kad god je to moguće i opravdano, koristiti podatke u anonimiziranom obliku tako da se više ne mogu pripisati određenom korisniku.Također će kad god je to moguće i opravdano koristiti tehnike pseudoanonimizacije odnosno obrade osobnih podataka kojom se osobni podaci mijenjaju tako da se više ne mogu pripisati određenom korisniku, bez uporabe dodatnih informacija koje se čuvaju sigurno i odvojeno.

 • Cjelovitost i povjerljivost

Osobne podatke Hrvoje dizajn d.o.o. obrađuje na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihovog posla, ali ne i drugi zaposlenici Hrvoje dizajna d.o.o.).

 • Kvaliteta osobnih podataka

Hrvoje dizajn d.o.o. pridaje veliku važnost kvaliteti podataka koje obrađuje. Osobni podaci koje Hrvoje dizajn d.o.o. obrađuje moraju biti točni i potpuni, kako bismo osigurali njihovu maksimalnu zaštitu i spriječili eventualne zlouporabe. Zbog toga je važno da korisnik bez odgađanja obavijesti Hrvoje dizajn d.o.o. o svakoj promjeni svojih podataka.

 • Ograničeno vrijeme pohrane

Podatke korisnika Hrvoje dizajn d.o.o. pohranjuje i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene obrade, osim ako važećim propisima nije predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja, ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu odnosno čine anonimnima ili pseudoanonimnima.

 1. KAKO Hrvoje dizajn d.o.o. PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE

Hrvoje dizajn d.o.o. prikuplja osobne podatke (dalje: podatke) korisnika na četiri osnovna načina:

 • Izravno od korisnika i to na način da nam ih sam korisnik dostavi. Najčešći primjer za ovakav način prikupljanja podataka je podnošenje zahtjeva za pojedinu uslugu, pri čemu korisnik, ako želi koristiti određenu uslugu, daje podatke i dokumente koji su nužni za pružanje usluge (npr. ime, prezime, adresa, preslika dokumenata, OIB, itd.). Podatke prikupljamo i od pravnih osoba - korisnika usluga Hrvoje dizajna d.o.o. koji nam sukladno uvjetima korištenja naših usluga dostavljaju podatke fizičkih osoba.
 • Neizravnim putem, povezivanjem informacijskih sustava, ali samo uz odgovarajuće informiranje korisnika.
 • Automatskim korištenjem usluga Hrvoje dizajna d.o.o. od strane korisnika. Tako primjerice, korištenjem usluga Hrvoje dizajn d.o.o. prikuplja podatke o spajanju na Internet, IP adresi, vremenu i trajanju komunikacije i slično.
 • Iz javno dostupnih izvora, kao što su npr. podaci iz javnog telefonskog imenika, službenih web stranica pravnih osoba, javno dostupnih servisa.
 1. NA ČEMU Hrvoje dizajn d.o.o. TEMELJI OBRADU OSOBNIH PODATAKA (PRAVNE OSNOVE)

Preduvjet za svako prikupljanje osobnih podataka korisnika je postojanje odgovarajuće pravne osnove.

Hrvoje dizajn d.o.o., kao voditelj obrade, temelji obradu osobnih podataka na jednoj od slijedećih osnova:

 • obrada je nužna za korištenje usluge koju Hrvoje dizajn d.o.o. pruža, a kojoj korisnik pristupa temeljem zahtjeva ili ispunjavanjem pristupnice sukladno pravilniku usluge koji je javno dostupan na webu Hrvoje dizajna d.o.o., pri čemu ispunjavanje pristupnice ili ispunjavanje zahtjeva ima karakter sklapanja ugovora sa Hrvoje dizajnom d.o.o. za korištenje te usluge
 • obrada je nužna radi poštivanja odredbi zakona i drugih propisa koji obvezuju Hrvoje dizajn d.o.o., kao i radi provođenja javne ovlasti koju Hrvoje dizajnu d.o.o. može dodijeliti zakonom nadležno državno tijelo
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Hrvoje dizajna d.o.o. kao infrastrukturne ustanove akademske zajednice i središnjeg čvorišta e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, koja razvija i održava usluge i servise za potrebe zajednice, te promiče i olakšava uporabu novih tehnologija u procesu obrazovanja i istraživanja
 • obrada je potrebna za svrhu koja nije obuhvaćena prethodnim točkama i temelji se na informiranoj privoli osobe čiji se osobni podaci prikupljaju.
 1. POVEZIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke korisnika vezane uz pojedinu uslugu Hrvoje dizajn d.o.o. po potrebi povezuje s osobnim podacima istog korisnika vezanim uz druge usluge Hrvoje dizajna d.o.o. poštujući uz to pravne osnove navedene u točki 4., a sve kako bi Hrvoje dizajn d.o.o. dobilo točniju informaciju o potrebama korisnika te u konačnici bilo u mogućnosti pružiti korisniku optimalnu korisničku podršku i uslugu.

 1. PRIVOLA KORISNIKA

Pod privolom korisnika smatra se dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje korisnika kojim korisnik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka u određene svrhe (tzv. opt-in). Privola se daje elektroničkim ili pisanim putem.

Korisnik upravlja svojom privolom u skladu sa svojim potrebama i interesima. U tu svrhu Hrvoje dizajn d.o.o. omogućuje korisniku da u svakom trenutku, na jednostavan način da ili uskrati danu privolu.

 

Our Number

Office: +385 98 223 795